گالری اصلی
ژ 1-23

طرز نوردهی قفسه آجیل وحبوبات

نوردهی

قابل توجه است در قفسه استندهای دانه نما اصول نوردهی ورنگ متناسب با آجیل وحبوبات وخشکبار کاملا رعایت ودقت خاصی صورت گرفته به طوری که نور مستقیم برروی محصول تابیده وبه هیچ عنوان خود منبع نور دیده نمی شودکه چشم مشتری را آزار دهدبدهی است که این امر سهم به سزایی در دیزاین وزیبای وفروش بیشتر راخواهدداشت.

ژ 1-26

مزیت جابه جایی آسان نصبت به کنارهای دیوار ووسط فروشگاه

مزیت جابه جایی آسان نصبت به کنارهای دیوار ووسط فروشگاه

مزیت جابه جایی آسان نصبت به کنارهای دیوار ووسط فروشگاه

ژ 1-24

طرز چیدن قفسه های اجیل وحبوبات

چیدن منظم

لازم به ذکر است فروشگاههایی که از این نوع قفسها استفاده میکنند بهترین شیوه برای قرار دادن چنین محصولاتی کنار هم بودن ویکجا قرار دادن آنهاست که هم به چشم بیاید و نمای زیبایی داشته باشد وهم مشتری سردرگم نگردد وتنوع محصولات را دیدهوبه راحتی خرید نماید.