گالری اصلی

تخلیه انواع دانه توسط خود مشتری به راحتی فقط با فشار شستی شیر که دارای فنر بسیار نرم وراحتی میباشدوبا توجه به نایلکس وپاکتی که دردست مشتری میباشد این شیر احتیاج به برداشتن درپوش ومراحل سخت راندارد وحتی اگر نایلگس پاره ویا سوراخ باشدسکوی ساخته شده زیر کاراز ریختن دانه به کف مغازه واختلال در کار جلوگیری مینمایدلذا درخرید استندهای خشکبار باید به این موضوع توجه خاص گردد.