advertise

تخلیه انواع دانه توسط خود مشتری به راحتی فقط با فشار شستی شیر که دارای فنر بسیار نرم وراحتی میباشدوبا توجه به نایلکس وپاکتی که دردست مشتری میباشد این شیر احتیاج به برداشتن درپوش ومراحل سخت راندارد وحتی اگر نایلگس پاره ویا سوراخ باشدسکوی ساخته شده زیر کاراز ریختن دانه به کف مغازه واختلال در کار جلوگیری مینمایدلذا درخرید استندهای خشکبار باید به این موضوع توجه خاص گردد.