گالری اصلی

استفاده این نوع از قفسه ها بیشتر درآشپزخانه های صنعتی وجاهای که ارتباط مستقیم با آب وشرجی بیش از حد میباشد توصیه میگردد زیرا بدنه وشاسی اصلی از فلزآلمینیوم بوده وقابل شستشو است.