بلاگ اصلی

ابعاد و گنجایش قفسه ۵ سیلوی دیواری دانه نما

دانه نما

ابعاد قفسه واستند دیواری ۵سیلوی دانه نما .بلندا یا ارتفاع این محصول به صورت عمودی ۷۰سانتی متروعرض افقی این محصول ۱۰۰سانتی متر میباشد.قطر یا ضخامت این کار ازدیوار ۲۷سانتی مترمیباشد.گنجایش هرسیلو ۲۰ کیلو گرم برای دانه های نسبتا باتراکم بالا مانندبرنج ویا حبوباتی شبیه به عدس و...میباشد لازم به ذکر است دانه های سبک شبیه به تخمه ومحصولات تراکم پایین این وزن پایینتر می آید وریل نگه دارنده پشت محصول تحمل نگهداری دوبرابر این وزن را دارا میباشد.