advertise
دانه نما

دانه نما
امروزه با درنظرگرفتن دیزاین ودکورونحوه ارائه مواد غذایی از لحاظ بهداشتی وجلب توجه کردن یک محصول وسهولت وآسانی در بسته بندی وجدا کردن مقدار درخواستی مشتری میتوان شیوه های نوین رابه خدمت گرفت .گروه صنعتی دانه نما در این امر باساخت قفسه های آسان ریزخود سعی دربرطرف کردن این مورد برای فروشندگان محترم داشته وبا درنظرگرفتند نکاتی چون۱ دورکردن دانه های خشکبار از گرد وغبار وموارد محیطی چون عطسه ونکات غیر بهداشتی دیگردرمحیط فروشگاه ۲ دید کامل دانه ارائه شده به صورت نمای زیبا وگرد۱۸۰درجه برای مشتری ۳ تخلیه دانه از زیر وجلوگیری از شته زدن انواع دانهای حبوبات وآجیل و...۴ جداسازی وتخلیه بسیار راحت وبدون استفاده از پیمانه یا سرتاس مرسوم ،توست خود مشتری که راحتی در خرید راموجب میشود ۵ استفاده بهینه وباز کردن فضای فروشگاه ودیوارهای عمودی اطراف ومتنوع کردن محصولات بیشتر ۶ ودر پی آن مثلاما فروش وجذب مشتری بیشتر پیشتاز در این امر بوده وکلیه نظرات وپیشنهادات شما همکاران گرامی رادر هرچه بهترکردن فضای کسب وکار راپذیرا میباشد.